„Арменски скаут“ – бр.19-20/август 1920, изд. Сиркеджи, Константинопол

Հայ Սկաուտ (կիսամսեաց հանդես) թիվ 19-20 / օգոստոս 1920

    • Собственост: Народно читалище „Арарат 2001“

    С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”