„Арменски скаут“ – бр.5 /1 август 1921, изд. Сиркеджи, Константинопол

Հայ Սկաուտ (կիսամսեաց հանդես) թիվ 5 /1 օգոստոս 1921

    • Собственост: Народно читалище „Арарат 2001“

    С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”