Месечно списание за спорт на дружество „Хоментмен“ гр. Пловдив бр.5-6/ 1 януари 1926

Հ.Մ.Ը.Մ. - պարբէրական հայ մարմակրթական ընդհ. Միութէան թիվ 5 -6 /1 հունվար 1926

    • Собственост: Народно читалище „Арарат 2001“

    С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”