Покана за тържества в гр. Хасково по повод 100 от смъртта на Хачадур Аповян – от 15 – 21 ноември 1948г. ( надписана е за сем. Балабанян)

Խաչատուր Աբովյանի մահվան հարյուրամյա հոբելյան Հասքովո

    • Собственост: Народно читалище „Арарат 2001“

    С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”