Илюстрирана карта на историко – архитектурни паметници на Съветска Армения – пътеводител Издадена – юли/август 1968г. Ереван

Սովէտական Հայաստանի պատմա - ճարտարապէտական Հուշարցաննէրի պատկէրազարդ քարտէզ – ուղէցույց

  Илюстрирана карта на историко – архитектурни паметници на Съветска Армения – пътеводител
  Издадена – юли/август 1968г. Ереван
  Дарено от Апрахам Единджиклиян от Ереван, Армения за Дикран Балабанян от Хасково
  28 май 1970г.

  • Собственост: Народно читалище „Арарат 2001“

  С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”