Месечно списание за спорт на дружество „Хоментмен“ гр. Пловдив бр.7/ 1 март 1926

Հ.Մ.Ը.Մ. - պարբէրական հայ մարմակրթական ընդհ. Միութէան թիվ 7 /1 մարտ1926

    • Собственост: Народно читалище „Арарат 2001“

    С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”